INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W przypadku wolnego stanowiska pracy w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Za Lasem” w Zalasewie, zazwyczaj ogłaszamy nabór na to stanowisko na stronach internetowych. Wówczas podajemy informację, jakie dane i dokumenty wymagane są przy naborze do pracy.

Jeśli jednak - mimo braku ogłoszonego naboru - zgłaszacie Państwo swoje kandydatury do pracy
w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Za Lasem” w Zalasewie i przesyłacie nam dokumenty zgłoszeniowe, bardzo prosimy o załączenie do zgłoszenia oświadczenia o wyrażeniu zgody lub o braku zgody
na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Zgłaszając swoją kandydaturę do pracy w naszym Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Za Lasem”
w Zalasewie, podajecie Państwo swoje dane osobowe takie, jak np. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Bez Państwa zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych, nie możemy niestety wykorzystać Państwa zgłoszenia do pracy – co wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych w określonym przez Państwa okresie np. 1 roku, pozwoli Nam na uwzględnienie Waszej kandydatury w kolejnym naborze, natomiast brak zgody na przetwarzanie danych zawartych w przesłanym zgłoszeniu skutkuje koniecznością trwałego zniszczenia Państwa zgłoszenia i brakiem możliwości jego wykorzystania przy kolejnych naborach.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych, Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zarząd Spółki:

Żłobek i Przedszkole „Za Lasem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-020 Zalasewo ul. Astronomiczna 1,

NIP 7773253706, REGON 362357291

Dane osobowe kandydata do pracy nie będą udostępniane innym podmiotom, ani też nie będą przekazywane do państw trzecich.

Kandydat do pracy ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. przeniesienia danych osobowych w określonym formacie (w tym do przesłania ich do innego administratora danych osobowych).

Kandydat do pracy ma prawo do wniesienia do Administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod zarzutem naruszenia ochrony jego danych osobowych.

W sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych, osobą wyznaczoną do kontaktu przez Administratora danych osobowych jest Natalia Nowakowska (Zastępca Dyrektora Zarządzającego)
nr tel. 730 907 788, e-mail: kontakt@za-lasem.eu

Poniżej podajemy przykładowe oświadczenie o wyrażeniu zgody lub o braku zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Informacja dla kandydata do pracy